Martina Váhalová

Ve svém výzkumu se zaměřuji na problematiku užívání neglegálních návykových látek u osob seniorského věku bez pevného bytového statusu - bez domova nebo žijících v atypických bytových podmínkách, které nejsou určeny k celoročnímu obývání, ale jsou tak využívány. Cílem disertační práce je získat informace o seniorech bez domova užívajích návykové látky, jejich potřebách a bariérách v poskytování péče.

Vystudovala jsem bakalářský a poté i navazující magisterský obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě univerzity Karlovy. V rámci pracovních zkušeností jsem měla možnost pracovat s různými cílovými skupinami klientů, především ale s uživateli návykových látek v nízkoprahových službách.