Seznamte se s námi

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v praktickém lékařství, geriatrii, veřejném zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Ph.D. v oboru sociální gerontologie. Habilitovala v oboru kulturní a sociální antropologie problematikou péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Působí jako zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze, proděkanka pro zahraniční vztahy UK FHS, zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ), odborný garant Studií dlouhověkosti na FHS UK a jako hostující profesorka na University of the West of Scotland. Vědecky a profesně se věnuje problematice péče o seniory, gerontologie, dlouhodobé péče a péči o lidi žijící s demencí. Mnoho let působila jako členka výboru Alzheimer Europe a do roku 2022 jako její předsedkyně. V letech 1994- 2019 ve výboru České gerontologické a geriatrické společnosti, dvakrát zvolena jeho předsedkyní. členka NTERDEM, EUGMS, ELTECA a zakladatelka České alzheimerovské společnosti. Je řešitelkou či spoluřešitelkou rozvojových a vědeckých projektů, jak tuzemských, tak v zahraniční spolupráci, například FRAM (program EK Progress), projekty řešící problematiku dlouhodobé péče dle zadání IGA MZ ČR, Projeky zaměřené na case Management a kvalitu péče o lidi s demencí pro AZV MZ ČR ve spolupráci s University College London, mezinárodní Projekt PALLIARE (Erasmus +KA2), INDUCT (ICT Marie Currie H2020, University of Nottingham), FWF GACR LA projekt databáze dlouhodobé péče, Horizon 2020 projekt RECETAS, člen českého týmu H2020 MCS ITN projekt DISTINCT atd. V publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty. V roce 2021 obdržela Donatio Universitatis Carolinae.

e-mail: iva.holmerova@gerontocentrum.cz

Tel.: +420 286 883 676, Fax: +420 286 882 788, mobil: +420 602 350 848

Osobní blog

Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D,

Vystudovala na Fakultě humanitních studií UK magisterský studijní obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a následně doktorský studijní program na téže fakultě Studia dlouhověkosti. V průběhu doktorského studia byla hlavní řešitelkou projektu GAUK č. 760 219 Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku v domácí a lůžkové péči. V současné době je spoluřešitelkou mezinárodního projektu RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actionsfor Social Prescribing in Natural Spaces). V roli mentora se podílí na výuce doktorandů Studií dlouhověkosti. Rovněž působí jako akademický pracovník na Pedagogické fakultě UK na katedře Andragogiky a managementu vzdělávání.

e-mail: vladka.dostalova@seznam.cz

Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.

Vystudovala Husitskou teologickou fakultu při Karlově Univerzitě v Praze obor Husitská teologie - Psychosociální vědy. Na Fakultě humanitních studií v roce 2021 absolvovala doktorský program Studia dlouhověkosti s disertačním projektem v oblasti podpory nezávislého života lidí s demencí. Při studiu byla spoluřešitelkou projektu GAUK č. 760219 Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku v domácí a lůžkové péči. V současné době je spoluřešitelkou mezinárodního projektu RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actionsfor Social Prescribing in Natural Spaces). V roli mentora se podílí na výuce doktorandů Studií dlouhověkosti. Působí jako sociální pracovnice a podpora péče o lidi s demencí.

e.mail: alzbeta.bartova@gmail.com

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

Eva Jarolímová (1960) vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Již během studia se zabývala problematikou psychologie stárnutí a stáří se zaměřením na seniory se syndromem demence a rodinnou péči; později v rámci disertační práce na pečovatelskou zátěž u Alzheimerovy choroby. Pracuje v České alzheimerovské společnosti v Praze jako konzultant a psycholog v pomoci neformálním pečujícím, rodině a lidem žijícím se syndromem demence, zabývá se diagnostikou kognitivní poruchy. Věnuje se také činnosti lektorské, pedagogické (FF UK v Praze), výzkumné i publikační. Od roku 2010 je spoluzakladatelkou a členkou vedoucího týmu Pracovní skupiny pro geropsychologii při Českomoravské psychologické společnosti v Praze.

e-mail: eva.jarolimova@alzheimer.cz

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.

Vystudovala Fakultu Tělesné Výchovy a Sportu při Karlově Univerzitě v Praze. Na téže fakultě pak v roce 2009 ukončila doktorandské studium zaměřené na problematiku hodnocení tělesné zdatnosti u seniorské populace. Několik let působila na Institutu Gerontologie při Wayne State University, kde se zabývala problematikou pohybu a mobility zejména v pokročilém věku. Stála u zrodu metodiky sloužící k identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí pro osoby s pohybovým omezením (SEMAFORhome). Založila a vede iniciativu Pohyb pro život, jejímž cílem je podporovat aktivní životní styl a přispívat tak k prodlužování života ve zdraví, a vytvořila koncept cvičení Permanento. Je ředitelkou International Longevity Centre za Českou republiku. V rámci Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK se věnuje se výzkumu v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, publikuje a příležitostně přednáší. Je editorkou a spolu-autorkou monografie o stárnutí "Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře".

e-mail: katerina.machacova@pohybprozivot.cz

Doc. Michal Šteffl, Ph.D.

Michal Šteffl je absolventem magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport a doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako vedoucí Katedry fyziologie a biochemie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. Od roku 2011 spolupracuje s CELLO především v oblasti vývoje terénních diagnostických metod nemocí pohybového aparátu použitelných v klinické praxi. Ve své výzkumné činnosti se dále zabývá problematikou behaviorálních vlivů na vývoj nemocí spojených s pohybovým aparátem u seniorů a jedinců s kognitivní poruchou.

e-mail: steffl@ftvs.cuni.cz

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

Hana Vaňková vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. V dizertační práci se zaměřila na souvislosti funkčního stavu a depresivity ve stáří. Působí v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK od roku 2010 jako vědecká pracovnice a podílí se na řešení výzkumných projektů v oblasti dlouhodobé péče pro seniory, zaměřených na kvalitu péče, indikátory kvality a nástroje funkčního hodnocení. Též na projektu IGA/AZV MZ ČR zaměřeném na souvislosti patogeneze Alzheimerovy nemoci a diabetu. Od roku 2005 je koordinátorkou výzkumných projektů Gerontologického centra Praha, v Gerontologickém centru pracuje jako lékařka. Působí jako odborná asistentka na 3.lékařské fakultě, kde přednáší geriatrii pro posluchače magisterského studia lékařství. Jako konzultantka a lektorka ČALS se zaměřuje na geriatrická témata, zejména problematiku depresivity, bolesti a kvalitní zdravotní péče.

e-mail: h.van@seznam.cz

Prof. MUDr. Ladislav Volicer, C.Sc.

Ladislav Volicer je v současné době profesorem Univerzity Jižní Florida v Tampě, hostujícím profesorem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě v Západní Sydney. Před 25 lety založil jednu z prvních jednotek specializované péče pro pacienty s demencí a zavedl koncept strukturované paliativní péče pro pacienty s pokročilou demencí. V rámci tohoto konceptu jsou hlavními cíli péče podpora kvality života a důstojnosti člověka, nikoli prodlužování života za každou cenu. Profesor Volicer se zabýval různými aspekty péče o pacienty s demencí, včetně poruch chování, potíží při jídle a dalších zdravotních komplikací. Je uznávaným mezinárodním odborníkem v moderní péči o pacienty s demencí. Publikoval více než 250 článků v časopisech a sbornících a redigoval čtyři knihy o péči o pacienty s demencí v klinické praxi. Byl předsedou výboru pro etiku AMDA, je redaktorem jedné ze sekcí časopisu Výživa a stárnutí (Journal on Nutrition and Aging) a členem redakční rady časopisu JAMDA.

e-mail: lvolicer@usf.edu