Seznamte se s námi

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK; specializuje se na geriatrii, veřejné zdravotnictví a medicínu dlouhodobé péče. Doktorát Ph. D. získala v oboru sociální gerontologie, habilitovala se v kulturní antropologii s tématem péče o seniory a pacienty s Alzheimerovou nemocí. Na FHS UK vede Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče. Je zakládající ředitelkou Gerontocentra na Praze 8 (vzniklo roku 1991) a byla i u zrodu České alzheimerovské společnosti (1996), v letech 2016-2022 předsedala organizaci Alzheimer Europe. Řeší či se podílela na řešení řady mezinárodních projektů (PALLIARE, INDUCT, BUILD, Fram a další). Snaží se o širší pohled na geriatrii a péči o lidi, kteří potřebují dlouhodobou péči, včetně pacientů s demencí. V této oblasti se zabývá zejména problematikou psychosociálních intervencí a kvalitou péče o lidi s demencí.

e-mail: iva.holmerova@gerontocentrum.cz

Tel.: +420 286 883 676, Fax: +420 286 882 788, mobil: +420 602 350 848

Osobní blog

Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.

Vystudovala Husitskou teologickou fakultu při Karlově Univerzitě v Praze obor Husitská teologie - Psychosociální vědy. Na Fakultě humanitních studií v roce 2021 absolvovala doktorský program Studia dlouhověkosti s disertačním projektem v oblasti podpory nezávislého života lidí s demencí. Při studiu byla spoluřešitelkou projektu GAUK č. 760219 Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku v domácí a lůžkové péči. V současné době je spoluřešitelkou mezinárodního projektu RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actionsfor Social Prescribing in Natural Spaces). V roli mentora se podílí na výuce doktorandů Studií dlouhověkosti. Působí jako sociální pracovnice a podpora péče o lidi s demencí.

e.mail: alzbeta.bartova@gmail.com

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

Eva Jarolímová (1960) vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Již během studia se zabývala problematikou psychologie stárnutí a stáří se zaměřením na seniory se syndromem demence a rodinnou péči; později v rámci disertační práce na pečovatelskou zátěž u Alzheimerovy choroby. Pracuje v České alzheimerovské společnosti v Praze jako konzultant a psycholog v pomoci neformálním pečujícím, rodině a lidem žijícím se syndromem demence, zabývá se diagnostikou kognitivní poruchy. Věnuje se také činnosti lektorské, pedagogické (FF UK v Praze), výzkumné i publikační. Od roku 2010 je spoluzakladatelkou a členkou vedoucího týmu Pracovní skupiny pro geropsychologii při Českomoravské psychologické společnosti v Praze.

e-mail: eva.jarolimova@alzheimer.cz

Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.

Vystudovala Fakultu Tělesné Výchovy a Sportu při Karlově Univerzitě v Praze. Na téže fakultě pak v roce 2009 ukončila doktorandské studium zaměřené na problematiku hodnocení tělesné zdatnosti u seniorské populace. Několik let působila na Institutu Gerontologie při Wayne State University, kde se zabývala problematikou pohybu a mobility zejména v pokročilém věku. Stála u zrodu metodiky sloužící k identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí pro osoby s pohybovým omezením (SEMAFORhome). Založila a vede iniciativu Pohyb pro život, jejímž cílem je podporovat aktivní životní styl a přispívat tak k prodlužování života ve zdraví, a vytvořila koncept cvičení Permanento. Je ředitelkou International Longevity Centre za Českou republiku. V rámci Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK se věnuje se výzkumu v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, publikuje a příležitostně přednáší. Je editorkou a spolu-autorkou monografie o stárnutí "Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře".

e-mail: katerina.machacova@pohybprozivot.cz

Doc. Michal Šteffl, Ph.D.

Michal Šteffl je absolventem magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport a doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako vedoucí Katedry fyziologie a biochemie na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy. Od roku 2011 spolupracuje s CELLO především v oblasti vývoje terénních diagnostických metod nemocí pohybového aparátu použitelných v klinické praxi. Ve své výzkumné činnosti se dále zabývá problematikou behaviorálních vlivů na vývoj nemocí spojených s pohybovým aparátem u seniorů a jedinců s kognitivní poruchou.

e-mail: steffl@ftvs.cuni.cz

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

Hana Vaňková vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově v Praze. V dizertační práci se zaměřila na souvislosti funkčního stavu a depresivity ve stáří. Působí v Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK od roku 2010 jako vědecká pracovnice a podílí se na řešení výzkumných projektů v oblasti dlouhodobé péče pro seniory, zaměřených na kvalitu péče, indikátory kvality a nástroje funkčního hodnocení. Též na projektu IGA/AZV MZ ČR zaměřeném na souvislosti patogeneze Alzheimerovy nemoci a diabetu. Od roku 2005 je koordinátorkou výzkumných projektů Gerontologického centra Praha, v Gerontologickém centru pracuje jako lékařka. Působí jako odborná asistentka na 3.lékařské fakultě, kde přednáší geriatrii pro posluchače magisterského studia lékařství. Jako konzultantka a lektorka ČALS se zaměřuje na geriatrická témata, zejména problematiku depresivity, bolesti a kvalitní zdravotní péče.

e-mail: h.van@seznam.cz

Prof. MUDr. Ladislav Volicer, C.Sc.

Ladislav Volicer je v současné době profesorem Univerzity Jižní Florida v Tampě, hostujícím profesorem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě v Západní Sydney. Před 25 lety založil jednu z prvních jednotek specializované péče pro pacienty s demencí a zavedl koncept strukturované paliativní péče pro pacienty s pokročilou demencí. V rámci tohoto konceptu jsou hlavními cíli péče podpora kvality života a důstojnosti člověka, nikoli prodlužování života za každou cenu. Profesor Volicer se zabýval různými aspekty péče o pacienty s demencí, včetně poruch chování, potíží při jídle a dalších zdravotních komplikací. Je uznávaným mezinárodním odborníkem v moderní péči o pacienty s demencí. Publikoval více než 250 článků v časopisech a sbornících a redigoval čtyři knihy o péči o pacienty s demencí v klinické praxi. Byl předsedou výboru pro etiku AMDA, je redaktorem jedné ze sekcí časopisu Výživa a stárnutí (Journal on Nutrition and Aging) a členem redakční rady časopisu JAMDA.

e-mail: lvolicer@usf.edu