Studia dlouhověkosti

Forma studia: 

                 prezenční nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 

                 4 roky

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: 

                           Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garantka studijního programu: 

                           doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

CHARAKTERISTIKA STUDIA

Postgraduální studijní program Studia dlouhověkosti reaguje na demografické změny a s tím spojené společenské výzvy a připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro vědeckou, akademickou a expertní činnost a transfer poznatků do praxe. Program je pojatý interdisciplinárně. Metodicky vychází ze sociálních věd, sociologie, sociální a kulturní antropologie a komplexu zdravotnických nemedicínských věd (public health) ale využívá také metod jiných vědních oborů a disciplín. Vychází z teorie produktivního stárnutí, která byla předložena Robertem Butlerem jako protiklad redukcionistické akcentace výhradně zdravotní problematiky a problematika disability či péče. V praktické a strategické rovině tato teorie koresponduje se strategií aktivního stárnutí UN a WHO. Z metodického hlediska budou preferovány mixed methods - tedy bádání s využitím kvalitativních metod zkoumajících podstatu skutečností i metod kvantitativních k jejich komparaci a zkoumání souvislostí. Takto jsou a budou zaměřeny i výzkumné projekty, na kterých se tým podílí či které připravuje.

Studijní program vychází ze zkušeností Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče CELLO, jeho mezinárodní spolupráce rámci například Globální sítě International Longevity Center (jako jediný reprezentant zemí CEE), řešení projektů, včetně významných projektů mezinárodních (FRAM, INDUCT, PALLIARE). CELLO sleduje nové trendy v přesahu moderní gerontologie i v a řešení otázek souvisejících prodlužováním lidského života, které dosud nebyly v rámci doktorského studia na univerzitě řešeny. Připravuje tak odborníky analogické těm, kteří vycházejí z univerzit starších zemí EU, kde však jsou tyto obory ještě zpravidla dále diverzifikované a rozvětvené (například jen problematika demence, souvislosti kvality služeb a podobně).

NAŠI Ph.D. STUDENTI

Seznamte se s našimi aktuálními studenty a tématy jejich disertačních prací!

Absolventi

Kate Shiells

Alžběta Bártová

Hana Bláhová

Vladimíra Dostálová

Petr Fiala

Oldřich Čepelka