Na čem pracujeme

BĚŽÍCÍ PROJEKTY

 • Rozvoj kvality poskytování zdravotní péče v pobytových sociálních službách pro seniory zřizovaných hlavním městem Prahou

Poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb v České republice komplikuje pojmová i právní neujasněnost, nejednotnost a neprovázanost legislativy resortů zdravotnického a sociálního. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb tak v praxi čelí mnohým organizačním a systémovým problémům. Kvalita poskytování zdravotní péče v těchto zařízeních pak dosahuje různé úrovně. Péče o seniory se specifickými zdravotními potřebami (soběstačnost, frailty, demence) vyžaduje dostatečnou orientaci v této problematice. V reakci na výše uvedené je navržen projekt podporující rozvoj kvality zdravotní péče v pobytových sociálních službách vč. Domovů se zvláštním režimem s cílovou skupinou osoby s demencí zřizovaných hlavním městem Prahou.

 • Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věku (PERMANENTO)

AZV NU22-09-00447

O významu pohybu v pozdním věku není pochyb, přesto je to právě pohyb, který v životech seniorů často chybí. Současná epidemiologická situace tento deficit dále prohlubuje a významně omezuje příležitosti k pohybové aktivitě. Jde i o sníženou přirozenou pohybovou aktivitu doprovázející účast na jiných volnočasových aktivitách. Je známo, že nedostatečná pohybová aktivita má zásadní vliv na pokles komponent funkční zdatnosti, předčasný rozvoj sarkopenie či syndromu křehkosti ohrožujících soběstačnost, zdraví a následně kvalitu života. S tím se pojí zvýšená zátěž zdravotnického systému i souvisejících sociálních služeb, s dopady do veřejných rozpočtů. Cílem tohoto projektu je formou prevence eliminovat výše popsané negativní aspekty stárnutí, resp. jejich předčasný projev. Obsahem projektu je výzkum unikátní pohybové intervence inspirované principy vývojové kineziologie s předpokládaným pozitivním vlivem na zdravotní stav seniorů a vytvoření komplexního pohybově-vzdělávacího programu pro seniory. Hlavními plánovanými výsledky projektu jsou metodická příručka a webová aplikace obsahující edukaci a vlastní pohybový program určený seniorům, resp. zdravotníkům či pečovatelům pro samostatné a každodenní cvičení (webová aplikace bude obsahovat i video sestavy). Projekt se pohybuje v oblasti sociálně zdravotního rozhraní. Je určen seniorům bez ohledu na to, zda se nacházejí v domácím prostředí, zdravotnických či pečovatelských zařízeních. Svým zaměřením řeší problematiku zdravotního stavu seniorů, tím přispívá ke zlepšování zdraví české populace a má tak prokazatelný dopad do zdravotnictví. Implementace výsledků projektu se předpokládá jak mezi seniory žijící v domácím prostředí, tak v zařízeních institucionální péče. Aplikačním garantem projektu je domov pro seniory Sue Ryder a Gerontologické centrum, kde bude realizováno pilotní ověření pohybověvzdělávacího programu a zároveň, pokud se prokáže účinnost metody, bude tento program využíván v praxi.


 • RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces)

European Commission ID 945095

RECETAS reaguje na současný globální kontext, kdy města čelí environmentálním a sociálním transformacím potřebným k řešení výzev, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, stárnutí populace a podpora duševního zdraví. Výstupy z projektu RECETAS významně přispějí k rostoucímu množství důkazů o potenciálu intervencí využívajících přírodu, venkovní městské prostředí či venkovní aktivity pro podporu zdraví a životní pohody. Cílem těchto řešení je zároveň snížit tlak na již tak přetížené systémy zdravotní péče, a to doporučováním nelékařských strategií, mezi které patří společenské aktivity venku a v přírodě. Tyto intervence mohou napomoci ke snižování pocitu osamělosti a jsou považovány za důležité v předcházení chronických chorob a poruch duševního zdraví. Další výstupy projektu propojí výzkum s praxí, což umožní lidem a dalším zúčastněným stranám tyto intervence optimálně využít.

Více o projektu ZDE.


 • Krizový distribuční systém (CrisDis)

MV VI04000107

Cílem projektu je vytvořit etický a právně robustní digitální systém distribuce strategického materiálu pro dobu nouze, který bude v mezidobí sloužit i pro monitorování nabídky a poptávky a včasné rozpoznání blížící se případné krize. Systém bude vytvořen pomocí současných poznatků algoritmické teorie her a optimalizace, a bude podporovat takové samostatné chování aktérů nabídky a poptávky, které bude pro široké spektrum aktérů výhodné a současně i etické. Společným jmenovatelem vytvořených funkcionalit nového systému bude společenská spokojenost, ochrana menších aktérů, podpora koordinace a spolupráce, zabránění neúnosného navyšování ceny a ochrana výrobců i prodávajících. Řešen bude i právní rámec provozu a implementace etických pravidel a ochrana všech údajů.

Více o projektu ZDE


 • Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace u nás a v Evropě, možnosti transformace institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů

AZV NV18-09-00587

Projekt reaguje na cíle Programu zdravotnického aplikovaného výzkumu: "zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití výsledků pro zlepšení zdraví české populace a zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v ČR", v oblasti dlouhodobé péče zejména o pacienty s demencí, která je dosud v České republice málo řešena, zatímco v mezinárodním měřítku je považována za jednu z priorit veřejného zdravotnictví i výzkumu. Cílem je analýza dlouhodobé péče v České republice dle dostupných podkladů a dat a získání přehledu o aktuální situaci v dlouhodobé péči o pacienty s demencí v Evropě. Metody: mixed methods šetření v zařízeních dlouhodobé péče (získání dat o pacientech, kvalitě péče, prostředí, interakcí v týmech i s dalšími stakeholdery). Kvantitativní šetření pomocí baterie testů (srovnatelné s dalšími mezinárodními již probíhajícími studiemi). Výstupy: informace o současné situaci v poskytování zdravotnické dlouhodobé péče a Evropě, návrh systémových změn a organizačních opatření. Toolkit pro zařízení pečující o pacienty s demencí. Publikační výstupy.


 • Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

Registrační číslo projektu: 16-07931S, Grantová agentura České republiky

Cílem projektu je poznat, jaké potřeby pečujících jsou zásadní v jednotlivých fázích péče a jaké faktory jsou podstatné při rozhodování o pokračování v péči. Popsat současný stav podpory rodinným příslušníkům pečujícím o seniory. Vyvinout a ověřit metody hodnocení intervencí pro pečující o osoby s demencí. Nositelem projektu je Filozofická fakulta UK, PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

S prodlužující se délkou života a uznáním práva člověka na život v domácím prostředí i v případě ztráty soběstačnosti se stává důležitým tématem podpora rodinných pečovatelů. Hlavním předmětem projektu je analýza potřeb rodinných pečujících o seniory s cílem specifikovat model měnících se potřeb pečujících v jednotlivých fázích péče ve vztahu k charakteristikám individuálních aktérů, rodiny, širší komunity a systému zdravotní a sociální péče. Zaměříme se na kritické momenty v rodinné péči o seniory, zejména na podpůrné a rizikové faktory ovlivňující rozhodování rodiny o poskytování péče v domácím prostředí. Kromě zkoumání obecných vztahů (kvalitativní studie souboru pečujících z obecné populace) se zaměříme na potřeby rodin pečujících o seniory se syndromem demence a na hodnocení účinnosti různých typů podpůrných programů pro příbuzné osob s demencí (intervenční studie).

UKONČENÉ PROJEKTY


 • INDUCT - Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology
 • Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících

 • Sociologické aspekty vedení případu (case management) u lidí žijících s demencí a jeho vliv na kvalitu života klientů sociálních a zdravotních služeb a pečujících

 • Česko-rakouský projekt - výzkum dlouhodobé péče

 • PALLIARE - Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring

 • Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracování dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě

 • Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a diabetes mellitus 2. typu

 • FRAM - Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče